IFRS 13 - Đo lường giá trị hợp lý

1. Mục tiêu của IFRS 13 này:

a. định nghĩa về giá trị hợp lý;

b. đưa ra khuôn khổ cho việc xác định giá trị hợp lý trong một Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế duy nhất; và

c. yêu cầu về trình bày và thuyết minh liên quan đến việc xác định giá trị hợp lý.

 

 

2. Giá trị hợp lý được xác định trên cơ sở thông tin thu thập từ thị trường mà không phải là xác định cho một đơn vị cụ thể. Đối với một số tài sản và nợ phải trả, các thông tin từ thị trường hoặc giao dịch tương tự có thể có sẵn. Với các tài sản và nợ phải trả khác, các thông tin và giao dịch trên thị trường có thể không có sẵn. Tuy nhiên, mục tiêu của việc xác định giá trị hợp lý trong cả hai trường hợp đều là để ước tính mức giá mà tại đó một giao dịch tự nguyện có tổ chức để bán tài sản hoặc chuyển nhượng nợ phải trả giả định sẽ diễn ra giữa các bên tham gia thị trường tại ngày xác định giá trị, trong điều kiện thị trường hiện tại (ví dụ giá đầu ra tại ngày xác định giá trị theo đánh giá của bên đang nắm giữ tài sản hoặc khoản nợ phải trả).

3. Trường hợp không thể quan sát được mức giá của tài sản hoặc nợ phải trả trên thị trường, đơn vị xác định giá trị hợp lý của tài sản hoặc khoản nợ phải trả bằng các kỹ thuật định giá sử dụng tối đa các đầu vào quan sát được và tối thiểu các đầu vào không quan sát được trên thị trường. Do được xác định dựa vào các thông tin thu thập được trên thị trường, các kỹ thuật định giá phải bao gồm các giả định mà các bên tham gia thị trường sẽ sử dụng khi định giá tài sản hoặc nợ phải trả, kể cả các giả định về rủi ro. Vì thế, ý định nắm giữ tài sản hoặc thanh toán hay thực hiện nghĩa vụ nợ của đơn vịđơn vị sẽ không phù hợp khi xác định giá trị hợp lý.

4. Khái niệm giá trị hợp lý trong Chuẩn mực IFRS 13 tập trung vào tài sản và nợ phải trả vì đây là các đối tượng chính của việc ghi nhận kế toán. Ngoài ra, Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế này còn được áp dụng cho cả các công cụ vốn chủ sở hữu của đơn vị được ghi nhận theo giá trị hợp lý.

Có thể bạn quan tâm

Điều kiện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định 11/2024/NĐ-CP

20/02/2024

Ngày 02/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 11/2024/NĐ-CP quy định về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

IAS 23 – Chi Phí Đi Vay

01/02/2024

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua sắm, xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó.

Tiền Thuê Nhà Có Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hay Không?

19/01/2024

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế 2014 quy định về thu nhập chịu thuế như sau: ...

Doanh Nghiệp Có Nhu Cầu Tạm Ngừng Hoạt Động SXKD Để Không Phải Nộp Phí Môn Bài 2024 Thì Giờ Nộp Có Kịp Không?

10/01/2024

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP

Cách Xác Định Doanh Thu Tính Thuế Tndn Đối Với Hoạt Động Kinh Doanh Dưới Hình Thức Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh?

05/01/2024

Tại điểm n khoản 3 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC có quy định cách xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh như sau: