IFRS 16: Thuê tài sản

29/03/2023

Chuẩn mực IFRS 16 quy định nguyên tắc ghi nhận, đo lường, trình bày và thuyết minh đối với giao dịch thuê tài sản. Mục tiêu là đảm bảo bên đi thuê và bên cho thuê cung cấp thông tin phù hợp để phản ánh trung thực giao dịch đó.

IFRS 5 - Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và hoạt động bị chấm dứt

21/03/2023

Tháng 3 năm 2004, Uỷ ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế ban hành IFRS 5 Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và hoạt động bị chấm dứt thay thế cho IAS 35.

IFRS 13 - Đo lường giá trị hợp lý

15/03/2023

Mục tiêu của IFRS 13 này: a. định nghĩa về giá trị hợp lý; b. đưa ra khuôn khổ cho việc xác định giá trị hợp lý trong một Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế duy nhất; và c. yêu cầu về trình bày và thuyết minh liên quan đến việc xác định giá trị hợp lý.

IFRS 10 - Báo cáo tài chính hợp nhất

13/03/2023

IFRS 10 Báo cáo tài chính hợp nhất thiết lập các nguyên tắc cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất khi một đơn vị kiểm soát một hoặc nhiều đơn vị khác

Nghĩa Vụ Thuế Của Nhà Thầu Nước Ngoài Khi Cung Cấp Quyền Sử Dụng Các Tiện Ích Trên Nền Tảng Công Nghệ Có Sẵn

28/02/2023

Ngày 7/2/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4035/CTHN-TTHT về nghĩa vụ thuế của Nhà thầu nước ngoài cung cấp quyền sử dụng các tiện ích trên nền tảng công nghệ có sẵn

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí