Doanh Nghiệp Tạm Ngừng Kinh Doanh Có Phải Nộp Báo Cáo Tài Chính Không?

Tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 4. Quản lý thuế đối với người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh

Người nộp thuế thực hiện thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 37 Luật Quản lý thuế và các quy định sau:

...

 

 

2. Trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh:

a) Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.

b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tạm ngừng hoạt động, kinh doanh được cơ quan thuế xác định lại nghĩa vụ thuế khoán theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

c) Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Trường hợp người nộp thuế được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hoá đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn thì phải nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quy định.

d) Người nộp thuế phải chấp hành các quyết định, thông báo của cơ quan quản lý thuế về đôn đốc thu nợ, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế và xử lý hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

...

Tại điểm b khoản 3 Điều 43 Luật Quản lý thuế 2019 quy định như sau:

Điều 43. Hồ sơ khai thuế

1. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng là tờ khai thuế tháng.

2. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo quý là tờ khai thuế quý.

3. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm bao gồm:

a) Hồ sơ khai thuế năm gồm tờ khai thuế năm và các tài liệu khác có liên quan đến xác định số tiền thuế phải nộp;

b) Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm, tờ khai giao dịch liên kết; các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế.

...

Theo quy định thì trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.

Như vậy, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính vẫn phải nộp báo cáo tài chính. Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trọn năm thì không nộp báo cáo tài chính.

Có thể bạn quan tâm

Công Ty Xuất Khẩu Hàng Hóa Ra Nước Ngoài Lập Hóa Đơn Sai Thời Điểm Bị Xử Phạt Thế Nào?

18/06/2024

Căn cứ tại Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

Thời Điểm Xác Định Thu Nhập Chịu Thuế Đối Với Thu Nhập Từ Tiền Lương, Tiền Công Là Khi Nào?

06/06/2024

Căn cứ Điều 26 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định thuế đối với thu nhập từ tiền lương tiền công như sau: ...

Hàng Hóa Được Miễn Thuế Nhập Khẩu Nhưng Do Thay Đổi Mục Đích Sử Dụng Phát Sinh Thuế Nhập Khẩu Thì Phải Nộp Bổ Sung Thuế GTGT Trên Số Thuế Nhập Khẩu

20/05/2024

Ngày 12/4/2024, Tổng Cục Hải quan ban hành Công văn số 1570/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Có tính thuế thu nhập cá nhân khi được chia lợi nhuận từ công ty hay không?

07/05/2024

Tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC (Được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC) có nêu: ...