Nghĩa Vụ Thuế Của Nhà Thầu Nước Ngoài Khi Cung Cấp Quyền Sử Dụng Các Tiện Ích Trên Nền Tảng Công Nghệ Có Sẵn

Ngày 7/2/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4035/CTHN-TTHT về nghĩa vụ thuế của Nhà thầu nước ngoài cung cấp quyền sử dụng các tiện ích trên nền tảng công nghệ có sẵn. Trường hợp nhà thầu nước ngoài không thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76, 77, 78, 79 Thông tư số 80/2021/TT-BTC thì công ty mua dịch vụ của nhà thầu nước ngoài có nghĩa vụ kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài số thuế phải nộp theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC như sau:

 

 

– Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thu nhập phát sinh tại Việt Nam của Nhà thầu nước ngoài nhận được do cung cấp quyền sử dụng các tiện ích trên nền tảng công nghệ có sẵn được xác định là thu nhập từ bản quyền theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính; Tỷ lệ % thuế tính trên doanh thu tính thuế là 10%;

– Thuế giá trị gia tăng: Thu nhập phát sinh tại Việt Nam của Nhà thầu nước ngoài nhận được do cung cấp quyền sử dụng các tiện ích trên nền tảng công nghệ có sẵn nếu không phải là dịch vụ phần mềm theo quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 3/5/2007, không phải là chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo các quy định của pháp luật thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT; Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với dịch vụ là 5%.

Có thể bạn quan tâm

IFRS 16: Thuê tài sản

29/03/2023

Chuẩn mực IFRS 16 quy định nguyên tắc ghi nhận, đo lường, trình bày và thuyết minh đối với giao dịch thuê tài sản. Mục tiêu là đảm bảo bên đi thuê và bên cho thuê cung cấp thông tin phù hợp để phản ánh trung thực giao dịch đó.

IFRS 5 - Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và hoạt động bị chấm dứt

21/03/2023

Tháng 3 năm 2004, Uỷ ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế ban hành IFRS 5 Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và hoạt động bị chấm dứt thay thế cho IAS 35.

IFRS 13 - Đo lường giá trị hợp lý

15/03/2023

Mục tiêu của IFRS 13 này: a. định nghĩa về giá trị hợp lý; b. đưa ra khuôn khổ cho việc xác định giá trị hợp lý trong một Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế duy nhất; và c. yêu cầu về trình bày và thuyết minh liên quan đến việc xác định giá trị hợp lý.

IFRS 10 - Báo cáo tài chính hợp nhất

13/03/2023

IFRS 10 Báo cáo tài chính hợp nhất thiết lập các nguyên tắc cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất khi một đơn vị kiểm soát một hoặc nhiều đơn vị khác

04 Khoản Tiền Thưởng Không Phải Chịu Thuế Thu Nhập Cá Nhân Năm 2023?

22/02/2023

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những khoản tiền thưởng dưới đây không phải nộp thuế thu nhập cá nhân: