IFRS 7 - Công cụ tài chính: Thuyết minh

 

 

Mục đích

Quy định các thuyết minh cho phép người dùng báo cáo tài chính đánh giá tầm quan trọng của các công cụ tài chính đối với tình hình và hiệu suất tài chính của một công ty, bản chất và mức độ rủi ro phát sinh từ các công cụ tài chính, và cách thức công ty quản lý các rủi ro đó. IFRS 7 và Thông tư số 210 về cơ bản là giống nhau.

Tuy nhiên, trên thực tế, các thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư số 210 không cung cấp đủ thông tin vì VAS không cung cấp cách thức ghi nhận và đo lường các công cụ tài chính và kế toán giá trị hợp lý.

 

Phạm vi

IFRS 7 được áp dụng cho tất cả các loại công cụ tài chính, ngoại trừ những loại được loại trừ khỏi phạm vi của IFRS 7.

IFRS 7 áp dụng cho cả các công cụ tài chính được ghi nhận và không được ghi nhận.

 

Nguyên tắc chính

IFRS 7 yêu cầu thuyết minh theo loại công cụ tài chính, một công ty sẽ nhóm các công cụ tài chính thành các loại phù hợp với bản chất của thông tin được công bố và có tính đến các đặc điểm của các công cụ tài chính đó. Một công ty sẽ phải cung cấp đủ thông tin để cho phép đối chiếu với các khoản mục chi tiết được trình bày trong Bảng cân đối kế toán.

IFRS 7 yêu cầu các công ty cung cấp các thuyết minh cho phép người dùng đánh giá:

- Tầm quan trọng của các công cụ tài chính đối với tình hình và hiệu suất tài chính của công ty;

- Bản chất và mức độ rủi ro phát sinh từ các công cụ tài chính mà có thể phát sinh trong kỳ và tại ngày báo cáo, và cách thức công ty quản lý các rủi ro đó.

...

>> Tìm hiểu trọn khóa học IFRS 7 tại đây : 

https://getcorp.edu.vn/courses/ifrs-online

Có thể bạn quan tâm

Điều kiện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định 11/2024/NĐ-CP

20/02/2024

Ngày 02/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 11/2024/NĐ-CP quy định về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

IAS 23 – Chi Phí Đi Vay

01/02/2024

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua sắm, xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó.

Tiền Thuê Nhà Có Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hay Không?

19/01/2024

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế 2014 quy định về thu nhập chịu thuế như sau: ...

Doanh Nghiệp Có Nhu Cầu Tạm Ngừng Hoạt Động SXKD Để Không Phải Nộp Phí Môn Bài 2024 Thì Giờ Nộp Có Kịp Không?

10/01/2024

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP

Cách Xác Định Doanh Thu Tính Thuế Tndn Đối Với Hoạt Động Kinh Doanh Dưới Hình Thức Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh?

05/01/2024

Tại điểm n khoản 3 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC có quy định cách xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh như sau: