IFRS 7 - Công cụ tài chính: Thuyết minh

 

 

Mục đích

Quy định các thuyết minh cho phép người dùng báo cáo tài chính đánh giá tầm quan trọng của các công cụ tài chính đối với tình hình và hiệu suất tài chính của một công ty, bản chất và mức độ rủi ro phát sinh từ các công cụ tài chính, và cách thức công ty quản lý các rủi ro đó. IFRS 7 và Thông tư số 210 về cơ bản là giống nhau.

Tuy nhiên, trên thực tế, các thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư số 210 không cung cấp đủ thông tin vì VAS không cung cấp cách thức ghi nhận và đo lường các công cụ tài chính và kế toán giá trị hợp lý.

 

Phạm vi

IFRS 7 được áp dụng cho tất cả các loại công cụ tài chính, ngoại trừ những loại được loại trừ khỏi phạm vi của IFRS 7.

IFRS 7 áp dụng cho cả các công cụ tài chính được ghi nhận và không được ghi nhận.

 

Nguyên tắc chính

IFRS 7 yêu cầu thuyết minh theo loại công cụ tài chính, một công ty sẽ nhóm các công cụ tài chính thành các loại phù hợp với bản chất của thông tin được công bố và có tính đến các đặc điểm của các công cụ tài chính đó. Một công ty sẽ phải cung cấp đủ thông tin để cho phép đối chiếu với các khoản mục chi tiết được trình bày trong Bảng cân đối kế toán.

IFRS 7 yêu cầu các công ty cung cấp các thuyết minh cho phép người dùng đánh giá:

- Tầm quan trọng của các công cụ tài chính đối với tình hình và hiệu suất tài chính của công ty;

- Bản chất và mức độ rủi ro phát sinh từ các công cụ tài chính mà có thể phát sinh trong kỳ và tại ngày báo cáo, và cách thức công ty quản lý các rủi ro đó.

...

>> Tìm hiểu trọn khóa học IFRS 7 tại đây : 

https://getcorp.edu.vn/courses/ifrs-online

Có thể bạn quan tâm

IFRS 3 - Hợp Nhất Kinh Doanh

30/05/2023

IFRS 3 Hợp nhất kinh doanh đề cập đến phương pháp kế toán khi bên mua có quyền kiểm soát một doanh nghiệp (ví dụ: mua bán hoặc sáp nhập)...

Ifrs 2 – Thanh Toán Trên Cơ Sở Cổ Phiếu

18/05/2023

IFRS 2 Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu yêu cầu đơn vị ghi nhận các giao dịch thanh toán trên cơ sở cổ phiếu (như cổ phiếu được cam kết, quyền chọn cổ phiếu hoặc quyền lợi trên cơ sở sự tăng giá cổ phiếu) ...

Cách Thức Chuyển Đổi Từ GAAP Sang IFRS

08/05/2023

Là một chủ đề thú vị khi nói đến sự khác biệt giữa hai hệ thống kế toán quan trọng nhất trên thế giới. Việc chuyển đổi từ GAAP sang IFRS là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đối với các chi tiết và phương pháp để đảm bảo chuyển đổi thành công.

Tóm Tắt Nghị Định 12/2023/NĐ-CP Về : Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất Năm 2023

19/04/2023

Nghị định 12/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/4/2023 đến ngày 31/12/2023

IFRS 9: Công cụ tài chính

11/04/2023

Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) đã ban hành Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) mới về ghi nhận và đo lường các công cụ tài chính - IFRS 9...