Hóa đơn tiền nước mang tên chủ nhà có được khấu trừ thuế GTGT?

Tại khoản 15 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

 

 

- Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);

- Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

- Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC);

- Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo);

- Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.

 

Do đó, những hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước mang tên chủ nhà sẽ thì công ty sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Tiền điện, nước và tiền thuế GTGT này được hạch toán vào chi phí.

Có thể bạn quan tâm

Chi Phí Không Có Hóa Đơn GTGT Có Được Trừ Khi Tính Thuế TNDN?

27/11/2023

Chi phí không có hóa đơn vẫn được xác định là chi phí hợp lý và được trừ khi tính thuế TNDN nếu đồng thời đáp ứng các điều kiện như sau: ...

Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Lao Động 6 Tháng Cuối Năm 2023

22/11/2023

Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6th cuối năm 2023 phải được hoàn thành và gửi báo cáo trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi trực tuyến về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 05/12/2023

Những Khoản Tiền Thưởng Nào Không Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân?

16/11/2023

Căn cứ theo điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về 04 khoản thu nhập chịu thuế như sau:...

IAS 36 - Suy Giảm Giá Trị Của Tài Sản/ Tổn Thất Tài Sản

30/10/2023

Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS 36 – Suy giảm giá trị tài sản được ban hành bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) năm 1998 có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Trong khi đó, Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) chưa có quy định liên quan đến vấn đề này cũng như chưa có quy định cụ thể và thống nhất quản lý, trình bày trên báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp.