Hướng dẫn làm bài trắc nghiệm

  • Chọn câu trả lời đúng
  • Đánh dấu "Xem lại" nếu câu trả lời chưa chắn chắn
  • Chuyển qua câu kế tiếp
  • Quay lại câu trước
  • Lưu ý:
    Những câu chưa chọn đáp án sẽ được tính là câu trả lời sai
    Nếu bạn thoát ra trước khi hết thời gian làm bài thì kết quả sẽ không được tính